CCBB a CreaNova

Proves CCBB 2020 - Col·legi CreaNova - Sant Cugat del Vallès - Barcelona

CCBB a CreaNova

Els alumnes de 4t d’ESO estant realitzant durant els dies 12 i 13 de febrer les proves de Competències Bàsiques preparades des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

El primer dia, les proves han estat les d’anglès, matemàtiques i llengua catalana i el según dia, ha estat el torn de la llengua castellana, i les proves de l’àrea científico-tecnològica.

La prova té caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat i els centres. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Les proves no avaluen tots els continguts i coneixements de quart d’ESO, només algunes de les competències que necessiten els alumnes, tant per seguir estudiant com per entrar en el món laboral: comprendre el que llegeixen, expressar-se amb claredat i correcció, tenir un nivell bàsic d’una llengua estrangera, saber resoldre problemes matemàtics semblants als que s’han de resoldre a la vida quotidiana i buscar solucions a situacions diverses amb l’ús del coneixement científic i tecnològic.

Segum treballant!