Oferta

Infantil: Elementary 3 a 6 anys

Treballs per interessos, racons i propostes. Aprenentatge natural d’idiomes, lecto-escriptura i càlcul. Materials Montessori. Acompanyament emocional individualitzat. Ampli espai exterior propi, amb estructures per al desenvolupament motriu.

 

Els nens/es tenen un procés d’adaptació obert, progressiu i dinàmic, on es té especial cura amb l´autonomia emocional i les seves capacitats de relació.

En aquesta primera etapa d’Elementary, hi ha tres eixos principals per anar ampliant la seva autonomia personal i créixer acompanyats:

  • Treball individual, per ambients de la vida pràctica, amb gestió personal del temps i adquisició de compromisos individuals de responsabilitat amb la cura pròpia i els seus interessos.
  • Acompanyament de les emocions i model d’estructures de relació.
  • Interacció continua amb els alumnes de la segona etapa Elementary, que els permet créixer amb referències d’altres nens i nenes, dintre d’una comunitat oberta.

 

La rutina diària, la cura del propi cos i desenvolupament d´eines de forma metòdica, mitjançant els ambients de jocs de taula, joc simbòlic, contes, pre-càlcul, pre-lecto-escriptura, treballs manuals i altres, té un paper imprescindible per arribar al domini de les competències bàsiques.

Primària: Elementary 6 a 11 anys

Tallers Vivencials, treball individual i en grup. Materials de consulta i investigació. Desenvolupament de la creativitat, a través de música, dansa, pintura, escultura, manualitats, fusteria, cuina… Sortides culturals. Assemblees setmanals per al desenvolupament de la intel·ligència emocional i social. Avaluació contínua.

A través dels tallers i les propostes setmanals de projectes per grups, els nens/es trobaran eines per complir els seus objectius i, sobretot, es trobaran amb dificultats i requisits que hauran de superar, a nivell de grup i personal.

L’assemblea pren un paper imprescindible per arribar a acords com a grup, programar activitats conjuntes, per assolir objectius comuns, i resoldre conflictes.

ESO: Middle 11 a 13 anys

Grups flexibles. Proposta intercurricular i transversal. Elecció de tallers i projectes singulars segons interessos propis. Acompanyament emocional durant la transició i el canvi d’etapa. Sortides culturals, d’acord amb les dinàmiques treballades. Ambient plurilingüe i implantació progressiva d’anglès.

Els eixos principals durant aquests dos cursos acadèmics són:

  • Consolidació dels continguts d’Educació Primària.
  • Desenvolupament de noves eines d’aprenentatge en contextos reals i a través de la tecnologia.
  • Presa de contacte amb els continguts del currículum acadèmic de l’etapa de secundària (ESO).

 

Els recursos materials i els espais preparats faciliten aquesta tasca d’indagació i de presa de decisions tant individuals com en grup.
Els laboratoris de Tecnologia i Robòtica, Física i Química, Ciències i Comunicació (Teatre, Ràdio, TV i Cinema) permeten la creació d’ambients perfectament diferenciats però units per la constant de la pràctica i l’experimentació a partir de la realitat -Learning by doing.

ESO: High 13 a 16 anys

 Treball per projectes basats en casos reals, amb àrees habilitades per al debat, la discussió i la presa de decisions. Tallers i presentacions que abasten les diferents àrees de coneixement. Ús de programes d’Intel·ligència Artificial per al desenvolupament matemàtic -ALEKS- i científic -LABSTER-. Intercanvis internacionals. Programa d’orientació acadèmica i professional. Servei comunitari i accions de voluntariat amb entitats locals, nacionals i internacionals. Currículum internacional (inici del High School Diploma).

 

Els eixos principals durant aquests tres cursos acadèmics són:

  • Treball en equip, gestió d’assemblea i adquisició de compromisos individuals, amb el mateix programa d’aprenentatge.
  • Dinàmiques d’aprenentatge vivencial, mitjançant projectes transversals proposats per l’equip pedagògic.

L’elecció de tallers i assignatures, d’acord amb les seves habilitats, potencialitats i interessos, va definint la seva orientació acadèmica i professional.

 

Emprenedoria, Educació Financera, Teatre i Cinema, Robòtica i Intel·ligència Artificial són algunes de les opcions que proporcionen als alumnes en aquesta etapa una infinitat de possibilitats per al seu desenvolupament maduratiu, en plena adolescència, i la construcció del propi ésser, autònom i segur de sí mateix, obert a la curiositat, a l’esperit indagador i a la presa de decisions.

 

Els laboratoris de Tecnologia i Robòtica, Física i Química, Ciències i Comunicació (Teatre, Ràdio, TV i Cinema) permeten la creació d’ambients perfectament diferenciats però units per la constant de la pràctica i l’experimentació, a partir de la realitat – Learning by Doing.

Batxillerats: 16 a 18 anys

3 modalitats: Científic-tecnològic, Social-Humanístic, Arts Plàstiques. Adequació curricular amb orientació pre-universitària, proves PAU (o altres requeriments) i acadèmic-professional. Tallers i xerrades formatives impartides per especialistes. Consolidació del pensament crític i de l’esperit emprenedor, a través d’activitats i presentacions, promovent la creativitat, la iniciativa, el treball en equip i l’auto-confiança.

 

Al llarg del Cicle de Batxillerat (2 cursos acadèmics) l’alumne continua en l’adquisició d’estratègies i eines que li permeten consolidar-se com individu i com a part activa de la realitat i l’entorn social.

La possibilitat d’escollir assignatures d’altres modalitats però que responen als seus interessos, permet l’ampliació del seu coneixement i la continuïtat del seu procés d’indagació i assentament del seu pensament crític.

 

Emprenedoria, Electrotècnia, Tecnologia Industrial, Educació Financera, European Citizenship, Tècniques d’expressió graficoplàstica, Dansa Clàssica, Teatre i Cinema, Robòtica i Intel·ligència Artificial són algunes de les opcions que proporcionen als alumnes en aquesta etapa una infinitat de possibilitats per al seu desenvolupament maduratiu en plena adolescència i la construcció del propi ésser, autònom i segur de sí mateix, obert a la curiositat, a l’esperit indagador i a la presa de decisions.

Intel·ligència Artificial i Aprenentatge Adaptatiu a CreaNova

Els/les alumnes d’ESO, a més de les classes presencials i l’acompanyament d’especialistes de matemàtiques i ciències, disposaran d’eines individualitzades McGraw-Hill d’aprenentatge adaptatiu: Aleks per a les matemàtiques i Labster per a les ciències.