DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES D’ED. INFANTIL, ED. PRIMÀRIA I ED. SECUNDÀRIA DE COL·LEGI CREANOVA

OMPLE L’INFORME, gràcies

  DECLARO, RESPONSABLEMENT:

   

  1. Que el meu fill/a, durant els últims 14 dies i en aquest moment:   


   

  2. Seleccioneu una de les dues opcions:

   

  Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: malalties respiratòries greus que necessitin medicació o dispositius de suport ventilatori; malalties cardíaques greus; malalties que afectin al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors); diabetis mal controlada; malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

   

  Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar: malalties respiratòries greus que necessitin medicació o dispositius de suport ventilatori; malalties cardíaques greus; malalties que afectin al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors); diabetis mal controlada; malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

   


   

  3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatible amb la covid-19, no assistirà al centre.

   


   

  4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

   

   

  I, perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat i consenteixo explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

   

   
  He llegit i accepto la Política de Privacitat de CreaNova.

  * camps obligatoris

  © Copyright Grupo CreaNova SL | Col·legi CreaNova Learning by Doing
  www.collegicreanova.org

  Ctra Rubí 90-100 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
    info@collegicreanova.org
    (+34) 932 526 161 (Dill a Div, de 9 a 18h)