header bg primaria 2016PRIMÀRIA 6-12 ANYS

Col·legi CreaNova

 

PRIMÀRIA A CREANOVA

primaria collegi crea nova 2016

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El Col·legi CreaNova és un centre de nova creació gestionat per CreaNova Societat Cooperativa i Fundació NEC, dins d'un projecte d'aprenentatge innovador. La cooperativa de mestres està formada per un equip humà molt preparat, en diferents àrees. Noves Estructures de Convivència (NEC) és una fundació educativa, sense ànim de lucre, que té una experiència de 13 anys en la investigació i aplicació pràctica d'un nou model educatiu. La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerat, té com a valors aprendre a aprendre, educació integral i vinculació directa amb la Universitat, les sortides professionals i les demandes del mercat.


LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, l'Escola Pestalozzi, Maria Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i d'aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personal, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius en la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.


PROFESSORAT:

Cada alumne/a de Primària té un Tutor que s'encarrega de realitzar un seguiment mensual, personalitzat, dels objectius plantejats al nen/a, de donar-li suport i assessorament en la seva trajectòria acadèmica i, sobretot, l’ajuda a programar-se entorn els diferents projectes i tallers presentats de forma diària. També l’ajuda en la seva nova eina personal: l'agenda d'activitats i quadern de registre personal.

Cada professor actua com acompanyant, en diferents ambients preparats que són àrees curriculars que identifiquen les competències bàsiques i altres àrees d’interès per l'etapa, i a més és referent del grup. Realitza tallers, d'acord al programa curricular, dins dels diferents espais, amb els diferents grups naturals de treball, que són els principals eixos d’aprenentatge, i també d'acord a les peticions que, basant-se en els interessos dels alumnes, van sorgint a cada Assemblea de grup.


ALUMNAT:

Els nens/es, en entrar en aquesta comunitat, reben un quadern personal amb les competències bàsiques i els objectius generals del cicle, els diferents tallers al cuals poden optar, i uns fulls on hauran de registrar, diàriament, els seus processos, activitats i projectes, com a primer compromís amb el seu procés d'aprenentatge.

Des del primer cicle, i al llarg dels sis cursos acadèmics, hi ha dos eixos principals per assolir i que permet ampliar el currículum personal:

 • Treball per ambients, en grup i individual, amb gestió d’assemblea i adquisició de compromisos individuals, amb el mateix programa d'aprenentatge.
 • Treball amb materials que aporten les destreses i coneixements necessaris per adquirir les competències bàsiques i eines personals.

Cada curs, al principi de cada trimestre, s'organitzen, al seu quadern personal, els objectius personals, d’acord al programa curricular, el seus interessos i els aprenentatges pendents.

Sobre aquest full de ruta, el tutor personal treballarà per contrastar les necessitats, interessos i motivacions personals de l'alumne amb les exigències curriculars, plantejant objectius, reptes i projectes de manera individual o grupal.

A través dels tallers i les propostes setmanals de projectes grupals, els nens/es trobaran eines per complir els seus objectius i, sobretot, es trobaran amb dificultats i requisits que hauran de superar, a nivell grupal i personal.

L’Assemblea pren un paper imprescindible per arribar a acords com a grup, programar activitats conjuntes, per assolir objectius comuns, i resoldre conflictes.


OBJECTIUS GENERALS:

A més de les Competències Bàsiques establides per a aquesta etapa: comunicatives (lingüística, audiovisual, artística i cultural), metodològiques (tractament de la informació i competència digital, matemàtica, d'aprendre a aprendre) i personals (d'autonomia i iniciativa personal), així com la competència en el coneixement i la interacció amb el món, social i ciutadana, es contempla:

 • Aprenentatge significatiu, mitjançant projectes.
 • Adquisició d'eines per aprendre a aprendre.
 • Aprenentatge significatiu, amb materials sensorials i pràctics.
 • Aprenentatge transversal per petits projectes.
 • Capacitat de resolució de conflictes en grup.
 • Treball en equip.
 • Desenvolupament d'eines d'intel·ligència emocional i social.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Adquirir eines personals de gestió del temps, mètodes d'investigació i recerca.
 • Adquirir nivell de coneixements generals i les capacitats marcades per les 8 competències bàsiques.
 • Accedir al desenvolupament de projectes transversals individuals i en equip.
 • Adquirir una visió global, en l'àmbit acadèmic, una capacitat d'adaptació, amb recursos propis per al canvi i capacitat d'autocrítica que els permeti construir nous horitzons de forma ràpida.
 • Incorporar eines i posar en pràctica mètodes que els permetin treballar en equip i prendre decisions consensuades, d'acord amb els seus propis interessos i els de l'equip de treball al qual pertanyen.
 • Desenvolupament de capacitats comunicatives, lingüístiques, socials, de lideratge i empatia que li permetin desenvolupar-se en diferents contexts i mètodes.


TREBALL PER AMBIENTS, PROJECTES I ASSEMBLEA:

Les aules d'aquesta etapa són espais de treball ben diferenciats i classificats per àrees d'interès, oberts al lliure moviment. Hi ha diverses sales tematitzades, cadascuna preparada amb diferents materials didàctics i de consulta per desenvolupar les diferents competències i interessos:

Aules-ambients Assignatura
Taller d’idiomes i jocs del món. Llengua estrangera
LiteLab-Biblioteca i espai de lecto-escriptura

Llengua Catalana i literatura

Llengua Castellana i literatura

Teatre, Cant, Música, Taller de plàstica-manualitats Educació artística
Matemàtiques Creatives Matemàtiques
BioLab Coneixement del medi natural, social i cultural
Espais esbarjo, gespa, estructures motricitat i piste Educació Física - Multi esports
Ambient de jocs de taula i història Educació per a la ciutadania i els drets humans
Manualitats i Art Educació Visual i Plàstica
Lab Educació Creadora i Lab Expressió Educació artística
Ambient d’Assemblea Treball en equip i assemblea

A més, al 3er Cicle de Primària, s'interactua de forma gradual als ambients de Secundària.


TREBALL EN EQUIP:

Contemplem el dia a dia de l'etapa com un treball individual, on van progressant curs a curs cap al treball en equip, a través de l'assemblea.

No es realitzen proves de nivell, ni exàmens, com mètode d’avaluació. Amb el seguiment del tutor, dins del treball individual, i compartint espais a cada àrea, es realitza una avaluació continua i una valoració de les necessitats de reforç en les diferents àrees. Això, ens permet monitorar, per part dels tutors i els mateixos nens i nenes, l'avanç a cada àrea i intercanviar informació i recursos en grup.

De forma setmanal, s'estableix una Assemblea per cicles, on es discuteix i avalua el govern de la comunitat, els projectes que es van elaborant (tant si surten per part del grup com per part dels tutors), la consecució de resultats i, sobretot, es treballa en la resolució de conflictes i en les eines de suport emocional.

Això ens permet treballar el model social de relació, el lideratge, la responsabilitat, el compromís, les capacitats de direcció, gestió de grups, resolució de conflictes i recerca de solucions, fonamentals en aquesta metodologia.


CURRÍCULUM:

Les hores lectives setmanals, segons el programa curricular aprovat per la Generalitat de Catalunya, es reparteixen en projectes, tallers i, sobretot, la lliure interacció als diferents ambients preparats, comptant amb la transversalitat de tots els projectes per a fomentar la lliure experimentació, la investigació i poder situar aquests aprenentatges significatius en contexts reals (com per exemple, a les hores d'Educació Física, es treballaran conceptes de Física, Biologia, Matemàtiques...).

Durant el segon i tercer cicle, s'aborda la preparació d'exàmens, amb la realització de proves en diferents formats i recerca d'informació en grup i de manera individual.

Dintre del període lectiu, es desenvolupen espais per al treball en equip, tant en espais d'Assemblea com en grups de treball, i sessions de tutoria.

Es manté el principi de transversalitat en tots els aprenentatges i la connexió amb el context real, però l'orientació és cap el monitoratge dels aprenentatges a través de proves convencionals d'autoavaluació.


EXÀMENS:

L’avaluació és contínua, mitjançant el registre dels acompanyants, el llibre de registre d’assemblea i el llibre de registre de l’alumne/a (autèntic mètode d’avaluació i registre del seu procés d’aprenentatge).

Hi ha una avaluació per part del tutor personal que es realitza de forma conjunta, entre alumne/a i tutor, de forma trimestral.

També es programen diferents activitats on es troben dificultats i arriben a acords amb el tutor i els responsables d’àrea.

El principal objectiu en aquesta etapa és obrir finestres a contextos de responsabilitat sobre el seu procés d’aprenentatge i entrar en contacte amb l’adquisició de competències bàsiques, amb projectes i treballs proposats pel tutor.

En l’espai d’assemblea, a partir del segon cicle, es determina la consecució dels objectius plantejats pel mateix nen/a i es va valorant la necessitat d'abordar altres àrees i disciplines que li permetin tenir una visió més integral i més eines per poder triar projectes més complexos.

L'avaluació es centra en els resultats obtinguts, a les diferents proves. El nen/a és qui monitora, amb el suport del tutor, els seus avenços, punts forts i febles, permetent, de forma quinzenal, establir nous reptes i sessions específiques, amb els diferents tallers i ambients per preparar-se, dins del seu projecte personal.


HORARI:

L'horari està estructurat en:

 • Horari destinat a temps lliure-social-organitzatiu, de 9:00 a 11:00h. Amb horari d’acollida a les 8:30h.
 • Horari per treballs manuals, projectes i tallers, de 11:30 a 13: 00h i 14:00 a 17:00h.
 • Dinar, de 13:00 a 14:00h.

CONTINUÏTAT:

Col·legi CreaNova ofereix la continuïtat, al model educatiu, amb l’ESO.


 

DESCARREGAR PDF "PRIMÀRIA A CREANOVA"

Email: info@collegicreanova.org
Tel. (+34) 93 252 61 61 / (+34) 717 71 39 59
Horari d'atenció: de 11 a 13h i de 17 a 19h
facebook collegi creanova   google plus collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)