infantil a creanovaINFANTIL 3-6 ANYS

Col·legi CreaNova

 

INFANTIL A CREANOVA

infantil collegi crea nova 2016

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El Col·legi CreaNova és un centre de nova creació gestionat per CreaNova Societat Cooperativa i Fundació NEC, dins d'un projecte d'aprenentatge innovador. La cooperativa de mestres està formada per un equip humà molt preparat, en diferents àrees. Noves Estructures de Convivència (NEC) és una fundació educativa, sense ànim de lucre, que té una experiència de 13 anys en la investigació i aplicació pràctica d'un nou model educatiu. La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerat, té com a valors aprendre a aprendre, educació integral i vinculació directa amb la Universitat, les sortides professionals i les demandes del mercat.


LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, l'Escola Pestalozzi, Maria Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i d'aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personal, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius en la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.


PROFESSORAT:

Cada grup d'Infantil, té un adult de referència que li dóna suport emocional i l'acompanya en el desenvolupament de la seva autonomia i adquisició d’eines per a la relació amb els altres-iguals i l'entorn social, proporcionant també oportunitats per assolir les destreses motrius. Cada professor és referència també en els diferents ambients, distribuïts dins d'espais comunicats i integrats dintre del 1er Cicle de Primària. Aquests ambients educatius són àrees d'interacció sensori-motriu que identifiquen les competències bàsiques d'aquesta etapa. Els adults, realitzen propostes de tallers i activitats, de lliure elecció, dins dels diferents espais en la segona meitat del matí.


ALUMNAT:

Els nens/es, en entrar en aquesta comunitat tenen un procés d’adaptació obert, progressiu i dinàmic, on es té especial cura amb l'autonomia emocional i les seves capacitats de relació. En aquest Segon Cicle d'Infantil, de tres cursos acadèmics, hi ha tres eixos principals per anar ampliant la seva autonomia personal i créixer acompanyats.

 • Treball individual, per ambients de la vida pràctica, amb gestió personal del temps i adquisició de compromisos individuals de responsabilitat amb la pròpia cura i els seus interessos.
 • Acompanyament de les emocions i model d’estructures de relació.
 • Interacció continua amb el primer Cicle de Primària el que els permet créixer amb referències de altres nens i nenes, dintre d’una comunitat oberta.

La rutina diària, la cura del propi cos i el desenvolupament d'eines de forma metòdica mitjançant els ambients de jocs de taula, joc simbòlic, contes, pre-càlcul, pre-lecto-escriptura, treballs manuals i altres té un paper imprescindible per arribar al domini de les competències bàsiques.


OBJECTIUS GENERALS:

Les Competències Bàsiques establertes per a aquesta etapa són: la descoberta d'un mateix i dels altres, la descoberta de l’entorn i la comunicació i els llenguatges. Per això, es treballa l'autoconeixement i gestió de les emocions, el joc i el moviment, les relacions afectives i comunicatives, l'autonomia personal i relacional, l'exploració de l'entorn, l'experimentació i la representació, l'observació, l'escolta, l'expressió i la creativitat. Les capacitats que es pretén que puguin assolir són:

 • Ser i actuar de forma autònoma, al seu nivell.
 • Respectar els altres i comunicar les seves necessitats.
 • Descobrir i tenir iniciativa.
 • Conviure i conèixer com és el món, el seu entorn proper.

AULES:

Les aules d'aquesta etapa són espais de treball ben diferenciats i classificats per àrees d'interès, oberts al lliure moviment. Hi ha diverses sales tematitzades, cadascuna preparada amb diferents materials didàctics i propostes d'activitats per desenvolupar les diferents competències i interessos:

 • Espais exteriors: joc amb sorra, joc amb aigua, estructures de motricitat...
 • Espais interiors: Contes, pre-lecto-escriptura, pre-càlcul, joc simbòlic, joc representatiu, música, treballs manuals, joc de construcció, menjador...

A més, en aquesta comunitat d'aprenentatge, s'interactua de forma permanent en els ambients de Primària.


AVALUACIÓ:

No es realitzen proves de nivell, ni exàmens com a mètode d'avaluació. Amb el seguiment dels professors, dins del treball individual i compartint espais en cada àrea, es realitza una avaluació continua i una valoració de les necessitats de reforç en les diferents àrees.


CURRÍCULUM:

Les hores lectives setmanals, es reparteixen en tallers, activitats i, sobretot, la lliure interacció en els diferents ambients preparats i contextos reals. El principal objectiu en aquesta etapa és oferir vivències de responsabilitat sobre si mateixos, de relació amb els altres i el contacte amb l'adquisició de competències bàsiques.


HORARI:

 • 9:00h Arribada. Amb horari d'acollida, a les 8:30h.
 • 9:00- 12:00h i 13:00 - 15:00h Horari lectiu.
 • 12:00 - 13:00h Dinar.

CONTINUÏTAT:

Col·legi CreaNova ofereix la continuïtat en el model educatiu, amb la Primària.


 

DESCARREGAR PDF "INFANTIL A CREANOVA"

Email: info@collegicreanova.org
Tel. (+34) 93 252 61 61 / (+34) 717 71 39 59
Horari d'atenció: de 11 a 13h i de 17 a 19h
facebook collegi creanova   google plus collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)