header bg batxillerats 2016BATXILLERATS 16-18 ANYS

Col·legi CreaNova

 

BATXILLERAT A CREANOVA

batxillerats collegi crea nova 2016

ORIGEN I TRAJECTÒRIA:

El Col·legi CreaNova és un centre de nova creació gestionat per CreaNova Societat Cooperativa i Fundació NEC, dins d'un projecte d'aprenentatge innovador. La cooperativa de professors està formada per un equip humà molt preparat, en diferents àrees. Noves Estructures de Convivència (NEC) és una fundació educativa, sense ànim de lucre, que té una experiència de 13 anys en la investigació i aplicació pràctica d'un nou model educatiu. La línia pedagògica que s'ofereix, des d'Infantil a Batxillerat, té com a valors aprendre a aprendre, educació integral i vinculació directa amb les sortides professionals.


LÍNIA PEDAGÒGICA:

Partint del model finlandès d'ensenyament, Learning by Doing, l'Escola Pestalozzi, Maria Montessori, Emmy Pickler, Reggio Emilia i d'aprenentatge Autodidacta, s’ofereix una educació que permet desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personal, basant tots els processos d'aprenentatge en interaccions sensori-motrius en la vida pràctica i experimentació amb materials sensorials naturals i contextos reals.


PROFESSORAT:

Cada alumne/a de Batxillerat té el tutor que és el seu coach personal i s'encarrega de realitzar un seguiment quinzenal dels objectius plantejats pel jove, de donar suport i qüestionar la seva trajectòria acadèmica i, sobretot, d'assessorar-lo a nivell d'acompanyament emocional. Cada professor actua com a expert, en diferents àrees curriculars, i és referent de la seva disciplina per al grup. Realitza masterclass, tallers i training sessions proposades pels alumnes, d'acord al programa curricular, dins de l'espai lectiu destinat a cada assignatura troncal i de modalitat. El professor prepara i ofereix també projectes de treball transversal pels diferents grups, d'acord als interessos i peticions dels alumnes.


ALUMNAT:

En el procés per entrar a CreaNova, cada alumne realitza una entrevista on exposa el seu projecte personal de futur i entrega un dossier amb la redacció d'aquest. Els nois i noies que entren a la comunitat de Batxillerat, reben un programa complet amb els objectius generals de l'etapa, en les diferents branques a les que poden optar. Disposen d'un coach personal i un expert en emprenedoria que els acompanyarà en el seu recorregut.

En aquest cicle, de dos cursos acadèmics, CreaNova ofereix dues modalitats:

 • Emprenedoria en l'àmbit científic (modalitat Científic i Tecnològic)
 • Emprenedoria en l'àmbit social (modalitat Ciències Socials i Humanitats)

Cada curs s'organitza en matèries comunes a les dues modalitats, matèries específiques de cada modalitat i matèries optatives. Per tal de garantir la màxima qualitat, per al curs 2017-2018 s'ha fet una selecció de les matèries en les que es pot donar el màxim suport. A continuació teniu el llistat inicial de matèries que s'ofereixen (pot ser que s'ampliï d'aquí al setembre segons la demanda, i el pla és incorporar més matèries en cursos posteriors):

PRIMER CURS:

• Comunes: Llengua catalana i literatura I, Llengua castellana i literatura I, Llengua estrangera I (anglès/alemany), Ciències del món contemporani (cultura científica), Educació física, Filosofia

• Modalitat Ciències i Tecnologia: Matemàtiques I (obligatòria), Biologia I, Ciències de la Terra (geologia) I [altres matèries depenen de la demanda].

• Modalitat Ciències Socials: Matemàtiques CS I (obligatòria), Economia de l'Empresa I, Història del món contemporani [altres matèries depenen de la demanda].

• Específiques: Segona llengua estrangera I (anglès/alemany), Emprenedoria I [altres matèries depenen de la demanda].

SEGON CURS:

• Comunes: Llengua catalana i literatura II, Llengua castellana i literatura II, Llengua estrangera II (anglès/alemany), Història de la Filosofia, Història.

• Modalitat Ciències i Tecnologia: Matemàtiques II (obligatòria), Biologia II, Ciències de la Terra (geologia) II [altres matèries depenen de la demanda].

• Modalitat Ciències Socials: Matemàtiques CS II (obligatòria), Economia de l'Empresa II, Geografia, Història de l'art [altres matèries depenen de la demanda].

• Específiques: Segona llengua estrangera II (anglès/alemany), Emprenedoria II [altres matèries depenen de la demanda].

El tutor personal treballarà per contrastar les necessitats, interessos i motivacions personals de l'alumne amb les exigències curriculars, plantejant objectius, reptes i projectes de manera individual o grupal. Ajudarà a l'alumne a crear-se una agenda que estableix un acord-compromís i que serveix de monitorització del seu pas per l'etapa. A través de les masterclass, les training sessions advanced (de nivell curricular de Batxillerat) i les sessions de nivells d'ESO (per a reforçar continguts), trobaran eines per complir els seus objectius. Una de les qualitats diferencials d’aquest batxillerat és introduir la branca d’emprenedoria dins el currículum com a eina fonamental per desenvolupar el seu futur.


OBJECTIUS GENERALS:

A més de les Competències Bàsiques establertes per a aquesta etapa (comunicació, en recerca, en gestió i tractament de la informació, digital, personal i interpersonal i coneixement i interacció amb el món) es contempla:

 • Aprenentatge significatiu.
 • Preparació per a proves selectives.
 • Aprenentatge en entorns reals.
 • Autonomia en la presa de decisions.
 • Preparació per a un entorn internacional i treball en equip.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Adquirir eines personals de gestió del temps, mètodes d'estudi i autoavaluació de processos d'aprenentatge.
 • Adquirir nivell de coneixements específics per a les proves selectives, sense perdre de vista la veritable vocació i/o orientació professional.
 • Accedir a plataformes de treball real, projectes dins el context real i realització de pràctiques en diferents disciplines de la mà de professionals en actiu.
 • Adquirir una visió global a nivell acadèmic i capacitat d'adaptació, recursos propis per al canvi i capacitat d'autocrítica que permeti construir nous horitzons de forma ràpida.
 • Incorporar eines i posar en pràctica mètodes que els permetin treballar en equip i prendre decisions consensuades, d'acord als seus propis interessos i als de l'equip de treball al qual pertanyen.
 • Desenvolupament de capacitats comunicatives, lingüístiques, socials, de lideratge i empatia que li permetin desenvolupar-se en contextos diferents, nous mercats i exigències laborals, diferents mètodes...

TREBALL PER AMBIENTS:

Les aules d'aquesta etapa són espais de treball ben diferenciats i classificats per àrees d'interès. Hi ha diverses sales, sota l'arquitectura d'espais de coworking, amb una taula individual i box propi, on l'alumne/a disposa del seu entorn de treball, materials i eines, compartint el mateix espai físic amb la resta de companys de la comunitat. 

D'altra banda, disposen d'aules tematitzades per desenvolupar les diferents assignatures troncals i de modalitat, compartides amb 4º de ESO.


TREBALL EN EQUIP:

Contemplem el dia a dia del centre com un espai on es combina treball individual i treball en equip.

L'abordatge de l'aprenentatge significatiu i l'estudi i preparació de proves es realitza, amb el seguiment del tutor personal, dins del treball individual però compartint espais en l'àrea de coworking. Això ens permet monitoritzar, per part dels coach i els propis joves, l'avanç en cada àrea i intercanviar informació i recursos "un a un".

El treball en equip dins de les training sessions, assemblees i projectes-treballs en grup, és fonamental al Col·legi CreaNova.

De forma setmanal s'estableix una Assemblea per grups o equips naturals de treball on es discuteix i avalua el govern del centre, els projectes que es van elaborant (tant si provenen d’una iniciativa del grup com d’un suggeriment dels coach), la consecució de resultats i, sobretot, es treballa en la resolució de conflictes i en les eines de suport emocional, des del punt de vista cooperatiu.

En aquestes sessions el mateix grup s'auto-avalua i serveixen també com a motor d'auto-motivació.

De forma mensual, es realitza una Assemblea de govern del centre, on els/les alumnes s'enfronten a la gestió de tota l'etapa de Batxillerats i participen activament en el Consell del Col·legi, format per representants de cada comunitat educativa.

Això ens permet treballar el model social de relació, el lideratge, la responsabilitat, el compromís, les capacitats de direcció, gestió de grups, resolució de conflictes i recerca de solucions, fonamentals en aquesta metodologia.

El concepte d'equip s'entén des del principi de cooperació i coordinació entre diferents agents, on s'integren els coach, com un més (cadascun en el seu paper, però sense més capacitat de decisió que la resta).


CURRÍCULUM:

El 60% de les 30 hores lectives setmanals, segons el programa curricular aprovat per la Generalitat de Catalunya, es dedica a master class i training session de les diferents matèries comunes i de modalitat, comptant amb la transversalitat de totes les assignatures per a fomentar una comprensió i poder situar aquests aprenentatges significatius en contextos reals (com a exemple, en les hores d'Educació Física, es treballaran també conceptes de Física, Biologia, Matemàtiques ...).

Seran assignatures de les dues modalitats de Batxillerat, i cada alumne/a podrà provar i triar diferents assignatures per a un enriquiment major i una possibilitat real d'escollir el futur.

Durant les sessions teòriques, preparatòries i tallers proposats per l'equip docent, s'aborda la preparació d'exàmens, amb la realització de proves en diferents formats i recerca d'informació en grup i de manera individual.

L'horari d'aquestes sessions i la distribució dins de la jornada es realitza mitjançant el consens de tot el grup, durant les sessions setmanals d'Assemblea o òrgan d'autogestió.

El 40% del període lectiu es desenvolupa en el espai de coworking per a treball en equip, desenvolupant projectes reals amb coach i experts en emprenedoria.

El programa curricular és presentat al principi de cada curs a cada alumne/a i és aquest, en coordinació amb el tutor, qui elabora un programa i calendari per estructurar la seva jornada.

Es redueix la càrrega de matèria al mínim, filtrant l'important i necessari. D'aquesta manera, se li dóna més importància, durant el primer curs, a la necessitat d'explorar diferents disciplines, abordar des de la pràctica en els tallers proposats i permetre la presa de decisions de forma autònoma, recolzats pel grup i el tutor.

Durant el segon curs, s'inverteix el currículum, bolcant tots els esforços en la preparació de proves selectives, elaboració d'esquemes de treball, mètodes d'estudi i simulacions. Sempre dins del 60% dedicat a la part troncal.

Durant aquest curs, es van descartant assignatures en les que el jove no se sent interessat, un cop explorades des de la pràctica, i s'elabora un itinerari personalitzat, orientat cap a la branca seleccionada.

Es manté el principi de transversalitat en tots els aprenentatges i la connexió amb el context real però l'orientació és cap a la monitorització dels aprenentatges, a través de proves convencionals d'autoavaluació.


EXÀMENS:

El principal objectiu en aquest curs és obrir finestres a l'experiència real i entrar en contacte amb diferents disciplines, projectes i treballs.

Hi ha una avaluació per part del tutor personal que es realitza de forma conjunta, entre alumne/a i tutor, de forma setmanal.

En aquest espai, es determina la consecució dels objectius plantejats pel mateix jove i es va determinant la necessitat d'abordar altres àrees i disciplines que permetin tenir una visió més integral i més eines per poder triar futurs projectes i estudis superiors.

Durant el segon curs, l'avaluació se centra en els resultats obtinguts a través de les diferents proves. El jove és qui monitoritza, al costat del tutor, els seus avenços, punts forts i febles, permetent, de forma quinzenal, establir nous reptes i sessions específiques amb els diferents coach per preparar-se, dins del projecte personal de cada alumne/a.


HORARI:

L'horari setmanal consta d'un període obligatori i un optatiu, d'acord amb els projectes i tallers als quals cada alumne es va apuntant. Està estructurat en:

• Franja preferent per activitat autònoma (projectes, presentacions i exàmens): de 9:00 a 11:30h (amb horari d´acollida a les 8:30h).

• Franges preferents per activitat dirigida (masterclass, tallers i training sessions): d’11:30 a 14:00h.

• Dinar: de 14:00 a 15:00h.

• Franges preferent per activitat autònoma (projectes, presentacions i exàmens), Assemblea i registre: de 15:00-16:30h.


CONTINUÏTAT:

L'obtenció del títol de Batxillerat habilita per anar a la Universitat (un cop superades les proves d'accés, PAU), per fer un Cicle Formatiu de Grau Superior(CFGS) de formació professional i per al món laboral.

La continuïtat en el model educatiu de CreaNova es pot fer a través del Grau Universitari LEINN (Lideratge en Emprenedoria i Innovació), ofert per TeamLabs-Universitat de Mondragón.


DESCARREGAR PDF "BATXILLERATS A CREANOVA"

 

Email: info@collegicreanova.org
Tel. (+34) 93 252 61 61 / (+34) 717 71 39 59
Horari d'atenció: de 11 a 13h i de 17 a 19h
facebook collegi creanova   google plus collegi creanova   twitter col·legi crea nova   pinterest collegi creanova   instagram collegi creanova 
logo creanova collegi 70px
Ctra Rubí 90-100
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)